Spolky v obci

Základní škola

Aktuality

Nenalezeny žádné aktuality

Události

Nenalezny žádné události

Základní informace

Základní škola a Mateřská škola Biskupice, okres Zlín, příspěvková organizace

Biskupice č. 62, 763 41 Biskupice u Luhačovic          

IČ: 75023156

Datová schránka        58kmbiz

Ředitelka školy: Mgr. Michaela Žáková - zs@biskupiceuluhacovic.cz

Telefon:

Základní škola            tel. 577 136 055

Školní jídelna             tel. 577 136 038

Školní družina            tel. 725 187 447

Učitelky ZŠ:  

Mgr. Irena Zichová - i.zichova@biskupiceuluhacovic.cz

Mgr. Lucie Hrabinová - l.hrabinova@biskupiceuluhacovic.cz

mgr Irena Hrošová - i.hrosova@biskupiceuluhacovic.cz    

mgr Irena Hrošová - i.hrosova@biskupiceuluhacovic.cz

Vychovatelka ŠD:    

mgr Irena Hrošová - i.hrosova@biskupiceuluhacovic.cz

Asistentka pedagoga:          

Jitka Mituníková

Školní asistentka:    

Mgr. Linda Plšková

Kuchyň a jídelna:              

vedoucí stravování - Alena Gernerová - jidelna.zsmsbiskupice@seznam.cz

Pavla Vítková – kuchařka

Školnice:        

Zdeňka Skovajsová - ZŠ        

Milena Ondrůšková - MŠ                                  

Organizační součásti:

Základní škola            kapacita 60 žáků

Mateřská škola           kapacita 30 dětí

Školní družina            kapacita 30 účastníků

Školní jídelna             kapacita 120 strávníků

Historie školy v Biskupicích

(výpis z kroniky)

Z Biskupic chodívali školáci až do roku 1783 do farní školy na Velký Ořechov, arci jen kdo chtěl. Budova byla na tomtéž místě a asi téže velikosti jako v roce 1889, kdy byla založena první kronika školy V Biskupicích, z niž jsou tyto údaje čerpány.

Do školy chodily děti z Ořechova, Biskupic, Hřivínova Újezda, Březůvek, Doubrav, Kelník, Častkova, Pašovic a Dobrkovic. Z Kaňovic chodily do Pozlovic. V roce 1783 nastaly změny. Děti z Biskupic začaly chodit do školy v Luhačovicích a to až do roku 1840. Do školy docházely jen po dobu zimní. Poněvadž tamní jednotřídní škola bývala přeplněna žáky luhačovickými, biskupickým nezbývalo jiné pomoci, než spokojit se ve škole s místem ke stání Za to však platíva1i občané biskupští za své žáky jen poloviční "sobotáles".

Toho času byl rychtářem v Biskupicích Martin Vítek, jenž za děkanství pozlovické zvolen byl zemským a pak říšským poslancem. Tento Martin Vítek vymohl pro Biskupice "filiální" školu. I byla v Biskupicích neobydlená chalupa (č.p. 5) z níž byla odstraněna pec, natlučeny do země koly, na něž byly přibity olšové, rozštípnuté pně a učírna byla hotová. V koutě, kde pec stávala měl pan učitel "pohrádku" (postel). Prvním učitelem byl "učitelský", 16 roka starý Petr Brzobohatý z Luhačovic.

V Biskupicích živili svého učitele "z pořádky", od čísla k číslu domovnímu. Sobotáles odváděl se do Luhačovic a z toho byl biskupský pan učitel vyplácen. 12 zlatých= 24 korun ročně. Po Petru Brzobohatém se v Biskupicích vystřídalo 12 jeho nástupců, z nichž jen jeden, jménem Kubín byl učitelem ve výslužbě, ostatní byli vyučeni řemeslníci buď krejčí!, švec, soukeník i řezník. František Rein byl finanční strážník. V roce 1860 byly školní dítky opět nuceny chodit do školy v Luhačovicích, protože dosavadní škola v č.p. 5 asi spadla. Rychtář Martin Vítek začal sám již dříve započatou a nedokončenou školu stavět. Z obecního lesa dal navozit dubců, jenž místní občané otesali, položili trámy, zdvihli vazbu, snesli slámy a pokryli střechu došky. Zavolali z Brodu pomocníka stolařského, jenž zhobloval několik prken, sbil lavice a tabuli a škola byla hotová. Škola byla 5m široká a 12m dlouhá. Do školy vedla nízká dvířka, nad mi niž v maličké síňce byl otevřený vchod po žebříku na doškovou hůru. Tato sloužila učiteli za půdu, komoru a sklep. Ze síňky vedly jedny dveře do učírny, jiné do kuchyňky a odtud jiné do světničky učitelovy. Před školou byla blátivá cesta, kudy dobytek na pastvu se hnával. Pro vodu chodil učitel přes potok na protější stranu do studánky, v níž dobytek se napájel. Tato škola byla postavena na mokřině z nepálených cihel. Zdivo bylo až po střechu nasáklé vlhčinou, pročež obývání zde bylo lidskému zdraví škodlivé. Pod komínem na ohništi vařívala žena učitele na kotlíku všechny pokrmy. Ve světnici měl dvě postele a truhlu. Dítky spávaly na peci. V koutě tamtéž byly na hromadě zemáky a řepa. Na trámech visely šaty. V učírně u kamen byly pověšeny kabáty, v koutech stály pytle s obilím a moukou.

Důležitým se stal rok 1894, tím, že v tomto roce podnikla se stavba nové budovy školní (nynější škola) v tomtéž roce se dostavěla a svému účelu odevzdala.

Základní kámen položil se dne 17. května 1894. Dne 22. září byla škola přijata a dne 23. září v neděli vysvěcena. Stavbu podnikl Jan Málek, stavitel z Uherského Brodu. Světitelem byl důstojný p. František Taufer, děkan z Luhačovic, a to za asistence okolních důstojných pánů. Slavnostním řečníkem byl důstojný pan Josef  Štefek, farář z Újezdce. Obec biskupská připravila hostinu pro vzácné hosty, jejichž počet byl 26. Dítky školní poděleny byly obrázky s nadpisem "Na památku svěcení nové školy v Biskupicích".

O stavbu školy největší zásluhy měli starosta obce Josef Dynka a radní František Víte k, kteří cesty nelitovali, peněz nešetřili, jen se snažili aby se ke stavbě přikročilo.

Správce školy Bedřich Karpíšek napsal pamětní listinu. Listina byla uložena v pravém rohu školní světnice, hned nad dlážku zevnitř. Na konci této listiny jsou tato slova:

"Z vřelé lásky a úcty ke škole ukládáme listinu pamětní a prosíme v modlitbách svých: Vzezři, Bože, na dílo vážné, ústav svatý a přijmi ho pod ochranu svou a dej, aby v ni vyrůstali dobři občané a vycházeli zbožni křesťané ku chvále obci, vlasti a církve:

Mnohými podpisy opatřena se listina pamětní uložila s vědomím, odhalí-li se někdy, budou potomci vděčně vzpomínati nás předky, zvláště těch již v tu dobu pracovali s píli o rozkvět obce Biskupské.

V Biskupicích v měsíci srpnu 1894

Bedřich Karpíšek - správce školy"

Spolu s touto pamětní listinou byly do zdi školy uloženy tehdejší mince. Při provádění izolace obvodových zdí školní budovy v roce 1987 byl tento vzkaz našich předků ve zdivu opravdu nalezen. Listina však byla vlhkostí poničena a byla nečitelná, vložené mince byly vyčištěny a jsou uloženy v ředitel ně školy. Je dobře, že jsme získali opis této pamětní listiny z kroniky, kde je celý její text napsán tehdejším správcem školy panem Bedřichem Karpíškem. Počet obyvatel v roce 1894 je 369, domů 64. Rolníků 27, domkařů 36. Počet žáků v roce 1894 je 24 chlapců, 36 děvčat, celkem 60 dětí.

Opravy školní budovy (většího rozsahu)

24. března 1913 bylo rozhodnuto o nadstavbě školy. Nadstavba byla svěřena staviteli z Uherského Brodu Karlu Málkovi. Zahájení prací - 2. června 1913. Náhradní vyučování probíhalo ve stodole p. Skovajse č. 4. Kolaudace nové přístavby byla provedena 20. září 1913, v neděli 21. září byla škola slavnostně vysvěcena. Dne 26. září počalo pravidelné vyučování.

Ve školním roce 1964-65 byla dokončena generální oprava školy a celého bytu v hodnotě 40 tisíc korun. V celé budově školy bylo provedeno vysoušení mokrého zdiva elektroosmosou. V bytě ředitele školy byly položeny parkety, v kuchyni linolit, zřízena koupelna, provedeny nátěry oken a dveří, výměna vadné elektroinstalace. Opravu provedl OSP středisko Luhačovice.

V červenci 1973 - vybudována jímka a zahájena výstavba sociálního zařízení.

V lednu 1974 - zahájena generální oprava školy, která byla ukončena v červnu 1974. Hodnota opravy 470 tisíc korun. Bylo zavedeno ústřední topení, postaveno nové sociální zařízeni, kotelna, provedena nová elektroinstalace, výměna dveří a zárubní, úprava bytu ředitele na tělocvičnu, položena nová dlažba na chodbách, ve třídách položena nová podlahová kryti na z PVC.


1976 - provedena fasáda na přístavbě sociálního zařízení a kotelně

1977 - nová střecha

1982 - položeny nové terasové schody v budově školy

1987-89 - postupně provedena izolace obvodových vnitřních zdí školy (tzv. "podřezáni" zdí)

1991  - výměna všech oken ve třídách a ostatních místnostech (mimo oken na schodišti) nákladem 120 tisíc korun

1992 - provedena nová fasáda (stará omítka osekána až na holé zdivo), svody, nátěry nových oken, finančním nákladem 200 tisíc korun

Přiložené soubory

Nenalezen žádný dokument

Fotografie

Fotogalerie

Nenalezeny žádné fotogalerie
Email icon

Aktuality Vám zašleme na e-mail.

Každý pátek odesíláme souhrn týdne. Takže už vám žádná aktualita, hlášení rozhlasu ani událost neunikne 🙂 .