Úřad

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Oficiální název subjektu

Obec Biskupice
(obec je právnickou osobou - veřejnoprávní korporací)

2. Důvod a způsob založení včetně podmínek a principů činnosti

2.1 Důvod a způsob založení

Obec Biskupice (dále jen obec) vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Postavení obcí podle tohoto zákona:

 • Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů,  tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
 • Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu.
 • Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
 • Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.
 • Ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce rozhoduje zastupitelstvo obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté.

2.2 Podmínky a principy činnosti

Obec spravuje své záležitosti samostatně, v samostatné působnosti. Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí jen zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.

Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Při výkonu přenesené působnosti se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

2.3 Nadřízený správní orgán

Nadřízeným správním orgánem orgánu obce, který ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) rozhoduje o odvolání, popřípadě vykonává dozor, je Krajský úřad Zlínského kraje a další úřady dle dané agendy. V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolníma metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

3. Organizační struktura

Obecní úřad tvoří:

 • Starosta obce (neuvolněný)
 • Místostarosta obce (uvolněný)
 • Účetní (zaměstnanec)
 • Údržbář (zaměstnanec)
 • Knihovnice (smluvní zaměstnanec)
 • Odborný lesní hospodář (smluvní zaměstnanec)
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (smluvní zaměstnanec)
 • Zastupitelstvo obce — 9 členů
  - Kontrolní výbor — 3 členové
  - Finanční výbor —3 členové
  - Kulturní komise — 3 členové

Obec Biskupice zastupuje:

 • Starosta
 • Místostarosta
 • Zastupitelstvo obce (9 členů)

Příspěvkové organizace zřizované obcí:

 • ZŠ a MŠ Biskupice, okres Zlín, p.o.
 • Jednotka sboru dobrovolných hasičů

Více informací o organizační struktuře naleznete zde.

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Biskupice
Biskupice 120, 763 41

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Biskupice,
Biskupice 120, 763 41

4.3 Úřední hodiny

 • Pondělí:

  7:30 – 12:00, 13:00 – 17:00

 • Úterý:

  Zavřeno

 • Středa:

  7:30 – 12:00, 13:00 – 17:00

 • Čtvrtek:

  Zavřeno

 • Pátek:

  Zavřeno

 • Sobota:

  Zavřeno

 • Neděle:

  Zavřeno


4.4
Telefonní čísla

+420 577 136 050 — účetní
+420 731 555 896— starosta
+420 723 001 561 — místostarosta

4.5 Čísla faxu

+420 577158363

4.6 Adresa internetové stránky

www.biskupiceuluhacovic.cz

4.7 Adresa e-podatelny

podatelna@biskupiceuluhacovic.cz

4.8 Další elektronické adresy

starosta@biskupiceuluhacovic.cz — starosta

4.9 ID datové schránky

x6daq7g

5. Případné platby lze poukázat

Komerční banka, a.s., pobočka Zlín, číslo účtu: 9229661/0100

Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.

6. Identifikační číslo (IČ)

00283771

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ00283771 - plátce DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

Všechny dokumenty (návrh rozpočtu, schválený rozpočet, návrh závěrečného účtu, závěrečný účet, schválená pravidla rozpočtového provizoria, schválené rozpočtové opatření, návrh střednědobého výhledu rozpočtu, schválený střednědobý výhled rozpočtu), jsou v listinné podobě k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách a na online úřední desce.

9. Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.9). Více informací a postup naleznete zde.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a podání jsou přijímány různými způsoby.

Obecným procesním předpisem pro přijímání žádostí a podání je zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 37 odst. 4:  

,,Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.  Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu. "

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách. Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1).

Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.9). Vyřizování příslušných podání se řídí odpovídajícími právními předpisy (správním řádem, daňovým řádem apod.).

Další podání mohou být (referendum, shromažďování, petice, veřejné sbírky, založení politické strany či hnutí). Pravidla a postup pro podání těchto žádostí naleznete na portálu Ministerstva vnitra ČR:

11. Opravné prostředky

11.1 Odmítnutí žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ.

§ 16

Odvolání

 1. Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
 2. Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
 3. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.
 4. Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti.Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

Na postup obce při vyřízení žádosti o informaci dle InfZ lze podat stížnost dle § 16a InfZ.

§ 16a

 1. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel
  a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d)nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 2. Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 3. Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo§ 17 odst. 3,
  b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 4. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 5. Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 6. Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
  a) postup povinného subjektu potvrdí,
  b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo
  c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.
 7. Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
  a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,
  b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo
  c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.
 8. Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
 9. Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle 20 odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.
 10. Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c),žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.

11.2 Další formy opravných prostředků (Odvolání, Obnova řízení, Přezkumné řízení) naleznete zde.

12. Formuláře

12.1 Formuláře, kterými se lze obracet na obec jsou přístupny zde.

Tyto formuláře lze získat také na obecním úřadě v úředních hodinách.

12.2 Formuláře pro řešení obecných životních situací hledejte na stránkách Ministerstva vnitra ČR:

 1. Občanské průkazy
 2. Cestovní doklady
 3. Cizinci (Foreign Nationals)
 4. Důchody a výsluhy MV
 5. Evidence obyvatel
 6. Rodná čísla
 7. Manželství a registrované partnerství
 8. Pro krajské a obecní úřady - přístup do ISSDE
 9. Zbraně a střelivo
 10. Lustrace
 11. Pro žadatele o udělení autorizace

13. Popisy postupů  - návody pro řešení životních situací

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

14.2 Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce jsou dostupné na těchto internetových stránkách, odkaz zde.

Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací.

Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Obec Biskupice nemá žádný vzor licenční smlouvy.

16.1 Výhradní licence

Obec v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

17. Výroční zpráva, rozsudky a výdaje na soudy

17.1 Výroční zprávy

Výroční zprávy naleznete online na úřední desce.

17.2 Rozsudky

Ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebyl dosud žádný rozsudek vydán.

17.3 Výdaje na soudy

Obec Biskupice žádné výdaje na soudy nemá.

18. Rejstříky

19. Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů naleznete zde.

Doplňující informace:

Obsah naposledy aktualizován
7
.
2
.
2021
Email icon

Aktuality Vám zašleme na e-mail.

Každý pátek odesíláme souhrn týdne. Takže už vám žádná aktualita, hlášení rozhlasu ani událost neunikne 🙂 .