Úřad a samospráva

Opravné prostředky

Základní informace

Odvolání

Řádný opravný prostředek (§ 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.) Podle ustanovení § 81 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb. proti rozhodnutí správního orgánu má účastník řízení právo podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak. Právo podat odvolání nepřísluší účastníkovi, který se po oznámení rozhodnutí tohoto práva písemně nebo ústně do protokolu vzdal.

Místo, kde se odvolání podává

 • Odvolání lze podat u správního orgánu, který rozhodnutí vydal. O ústně podaném odvolání sepíše správní orgán v kanceláři obecního úřadu protokol. Pokud rozhodnutí vydal Obecní úřad Biskupice podává se odvolání na adresu Obecního úřadu Biskupice
 • Elektronická podatelna podatelna@biskupiceuluhacovic.cz

Odvolací lhůta

 • Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno.

Z působ podání odvolání

Formulář pro podání odvolání není předepsán, odvolání se podává volnou formou, musí však obsahovat tyto náležitosti:

 • Fyzická osoba uvede v odvolání své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
 • V odvolání proti rozhodnutí, které souvisí s podnikatelskou činností odvolatele, uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování.
 • Právnická osoba uvede v odvolání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.
 • Odvolání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno.
 • Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
 • Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.
 • Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
 • Své odvolání nezapomeňte podepsat!

Obnova řízení

Mimořádný opravný prostředek (§ 100 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.)

Podle ustanovení § 100 odst. 1 správního řádu řízení před správním orgánem ukončené pravomocným rozhodnutím ve věci se na žádost účastníka obnoví, jestliže a) vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit, anebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, anebo b) bylo zrušeno či změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být obnoveno, a pokud tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování.

Ve tříleté lhůtě od právní moci rozhodnutí může o obnově řízení z úřední moci rozhodnout též správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni, jestliže je dán některý z důvodů uvedených výše pod písm. a) a b) a jestliže je na novém řízení veřejný zájem.

O obnově řízení rozhodne příslušný správní orgán z moci úřední též v případě, že rozhodnutí bylo dosaženo trestným činem. Tříletá lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozsudku.

Místo, kde se žádost o obnovu řízení podává

 • Žádost lze podat písemně nebo ústně u správního orgánu, který rozhodnutí vydal; o ústně podané žádosti sepíše správní orgán v kanceláři obecního úřadu protokol. Pokud rozhodnutí vydal v posledním stupni Obecní úřad Biskupice, podává se žádost na adresu Obecního úřadu Biskupice.

Lhůta pro podání žádosti

 • Žádost může účastník řízení podat do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení dozvěděl (tzv. subjektivní lhůta – prokazuje účastník řízení), nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí (tzv. objektivní lhůta). Obě lhůty jsou lhůtami prekluzivními (propadnými).

Způsob podání žádosti

Formulář pro podání žádosti není předepsán, žádost se podává volnou formou, musí však obsahovat tyto náležitosti:

 • Fyzická osoba uvede v žádosti své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
 • V žádosti o obnovu řízení proti rozhodnutí, které souvisí s podnikatelskou činností účastníka řízení, uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování.
 • Právnická osoba uvede v žádosti svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.
 • Žádost musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určena.
 • Žádost musí obsahovat údaje o tom, jaké vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit, anebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, nebo které rozhodnutí bylo zrušeno nebo změněno a přitom bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být obnoveno,  
 • Svou žádost nezapomeňte podepsat!

Poznámky

 • Obnovy řízení se nemůže domáhat ten, kdo mohl důvod obnovy uplatnit v odvolacím řízení.
 • O obnově řízení rozhoduje správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni.

Přezkumné řízení

Mimořádný opravný prostředek (§ 94 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.)

Podle ustanovení § 94 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) v přezkumném řízení správní orgány z moci úřední přezkoumávají pravomocná rozhodnutí v případě, kdy lze důvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy. Přezkumné řízení lze zahájit, i pokud je rozhodnutí předběžně vykonatelné podle § 74 správního řádu a dosud nenabylo právní moci. Účastník může dát podnět k provedení přezkumného řízení, tento podnět není návrhem na zahájení řízení.

Místo, kde se podnět k přezkumnému řízení podává

 • Podnět k přezkumnému řízení se podává u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval. Podává se písemně nebo ústně; o ústně podaném odvolání sepíše správní orgán v kanceláři obecního úřadu protokol. Pokud ve věci rozhodoval Obecní úřad Biskupice, podává se podnět k přezkumnému řízení na adresu Obecního úřadu Biskupice.

Lhůta pro podání podnětu

Podnět musí být podán s ohledem na to, že

 • se řízení zahajuje usnesením, které musí být vydáno nejdéle do 2 měsíců ode dne, kdy se příslušný správní orgán o důvodu zahájení přezkumného řízení dozvěděl, nejdéle však do 1 roku od právní moci rozhodnutí ve věci,
 • rozhodnutí v přezkumném řízení nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne právní moci rozhodnutí ve věci.

Způsob podání podnětu

Formulář pro podání podnětu není předepsán, podnět se podává volnou formou. Z obsahu podnětu musí být zřejmé důvody pro zahájení přezkumného řízení.


1. Přezkum obecně závazné vyhlášky obce

Odporuje-li obecně závazná vyhláška obce zákonu, vyzve krajský úřad obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li obec nápravu do 30 dnů od doručení výzvy, navrhne krajský úřad Ministerstvu vnitra pozastavení účinnosti této obecně závazné vyhlášky. O tomto návrhu vyrozumí krajský úřad starostu obce.

Ministerstvo vnitra přezkoumá návrh krajského úřadu, a shledá-li, že obecně závazná vyhláška obce je v rozporu se zákonem, rozhodne o pozastavení její účinnosti. Ministerstvo vnitra pozastaví účinnost obecně závazné vyhlášky města v případě jejího rozporu se zákonem i bez návrhu krajského úřadu, pokud není takový podán do 30 dnů ode dne účinnosti obecně závazné vyhlášky města. Rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky nabývá právní moci dnem doručení jeho   písemného vyhotovení obecnímu úřadu.

Ministr vnitra podá nejpozději do 15 dnů od pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky města návrh na její zrušení Ústavnímu soudu. Jestliže Ústavní soud tento návrh odmítne, zamítne nebo řízení zastaví, rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce pozbývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí Ústavního soudu nabude právní moci.

Zjedná-li příslušný orgán obce nápravu před rozhodnutím Ústavního soudu o návrhu podle předchozího odstavce, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce zruší do 15 dnů od doručení usnesení příslušného orgánu obce o zjednání nápravy Ministerstvu vnitra.


2. Přezkum usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce

Je-li usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v samostatné působnosti v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem a nejde-li o obecně závaznou vyhlášku obce, vyzve krajský úřad obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li obec nápravu do 30 dnů od doručení výzvy, navrhne krajský úřad Ministerstvu vnitra pozastavení účinnosti takového usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v samostatné působnosti. O tomto návrhu uvědomí krajský úřad starostu obce.

Ministerstvo vnitra přezkoumá návrh krajského úřadu, a shledá-li, že usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v samostatné působnosti je v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem, rozhodne o pozastavení jeho výkonu. Ministerstvo vnitra pozastaví výkon usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v samostatné působnosti pro rozpor se zákonem nebo jiným právním předpisem i bez návrhu krajského úřadu, pokud není takový návrh podán do 30 dnů od jeho schválení příslušným orgánem města.

Není-li proti rozhodnutí Ministerstva vnitra podle předchozího odstavce podán rozklad, podá ministr vnitra do 15 dnů od uplynutí lhůty pro podání rozkladu příslušnému soudu návrh na zrušení usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce. Je-li proti rozhodnutí Ministerstva vnitra podle předchozího odstavce podán rozklad, podá ministr vnitra takový návrh soudu do 15 dnů ode dne rozhodnutí o rozkladu. Zamítne-li soud tento návrh, rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření pozbývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí soudu nabude právní moci.

Zjedná-li příslušný orgán obce nápravu před rozhodnutím soudu o návrhu podle předchozího odstavce, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení účinnosti usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce zruší do 15 dnů od doručení usnesení příslušného orgánu obce o zjednání nápravy Ministerstvu vnitra.

Ustanovení prvních tří odstavců se nepoužijí v případech porušení právních předpisů občanského, obchodního a pracovního práva.

Informace veřejnosti o opravných opatřeních

Pozastaví-li Ministerstvo vnitra účinnost obecně závazné vyhlášky obce nebo výkon usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření města v samostatné působnosti, vyvěsí obec toto rozhodnutí Ministerstva vnitra neprodleně na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů. Totéž platí o nálezu Ústavního soudu.

Přiložené soubory

Nenalezen žádný dokument
Obsah naposledy aktualizován
11
.
12
.
2020

Často kladené otázky a odpovědi

Galerie

Prohlédněte si také

Email icon

Aktuality Vám zašleme na e-mail.

Každý pátek odesíláme souhrn týdne. Takže už vám žádná aktualita, hlášení rozhlasu ani událost neunikne 🙂 .