Služby Obecního úřadu

Ověřování listin a podpisů

Logo

Budete automaticky přesměrování.

Cílová stránka se nenachází na tomto webu, ale odkazuje na jiný server. Pokud se přesměrování nestane, klikněte na tlačítko níže:

23° C
Klikněte zde pro odkázání

Vyřiďte online

Portál občana

Tento požadavek je možné vyřídit online na Portálu občana.

Vyřízené žádosti

Termíny svozu odpadů

Vše

Základní informace

Vidimace - ověřování listin

Při ověřování listin neboli vidimaci se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimované listiny) se doslova shoduje s předloženou listinou.  Ověřením se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy.

Úředně vám ověříme například i maturitní vysvědčení nebo oddací list.

Co potřebujete s sebou?

S sebou vezměte pouze listinu, kterou chcete ověřit.

Legalizace  - ověřování podpisů

Při ověřování podpisů neboli legalizaci se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Ověřením se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy.

Ověříme vám například i podpisy na smlouvě nebo plné moci.

Co potřebujete s sebou?

Listinu, na které chcete ověřit podpis a doklad totožnosti.

Přiložené soubory

Nenalezen žádný dokument
Obsah naposledy aktualizován
7
.
2
.
2021

Často kladené otázky a odpovědi

Kdy nelze provést ověřování listin?

– je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka,šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba, – je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele, – je-li listina opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologramem; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele, – je-li listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je údaj o tom, že listina, ze které byla tato listina pořízena, obsahovala viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významutéto listiny, – je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka, – jsou-li ve vidimované listině změny,doplňky, vsuvky nebo škrty které by mohly zeslabit její věrohodnost, jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena, – není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o: – prvopis, – již ověřenou vidimovanou listinu, – listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů – opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

Ověření podpisů nelze provést:

– jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí, – je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, – jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text, – je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.

Aktuality

Nenalezny žádné aktuality

Události

Nenalezeny žádné události

Fotografie

Fotogalerie

Nenalezeny žádné fotogalerie

Podívejte se také na

Email icon

Aktuality Vám zašleme na e-mail.

Každý pátek odesíláme souhrn týdne. Takže už vám žádná aktualita, hlášení rozhlasu ani událost neunikne 🙂 .