Ochrana osobních údajů

Agendy obce Biskupice a vedené osobní údaje

Základní informace

Z hlediska agend nevykonává obec funkci správce osobních údajů pro jinou obec a ani nevyužívá služeb jiné obce jakožto zpracovatele osobních údajů. Nejsou zpracovávány citlivé osobní údaje. Archivační doba dle archivačního řádu obce. Nedochází k externímu zpracování osobních údajů (s výjimkou programu KEO4, který je koncipován jako cloudové řešení).

1. Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Právní základ zpracování:
106/1999 Sb., - Zákon o svobodném přístupu k informacím.
Vedené osobní údaje:
Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, e-mail, datová schránka, podpis.

Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
Kategorie příjemců údajů: Obec Biskupice
Doba uchování: 5 let

2. Czech Point

Právní základ zpracování:
128/2000 Sb., - Zákon o obcích
361/2000 Sb., - Zákon o provozu pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
247/2000 Sb., - Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
a o změnách některých zákonů,
500/2004 Sb., - správní řád
269/1994 Sb., - Zákon o Rejstříku trestů
256/2013 Sb., - Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
300/2008 Sb. - Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
365/2000 Sb. - Zákon o informačních systémech veřejné správy
364/2009 Sb. - Vyhláška o kontaktních místech veřejné správy
193/2009 Sb. - Vyhláška o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů

Vedené osobní údaje:
Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození, rodné příjmení, trvalé bydliště, číslo dokladu totožnosti, podpis.

Účel zpracování: vydávání výpisů dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy:
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
Kategorie příjemců údajů: správce
Doba uchování: 15 let

3. Evidence obyvatel

Právní základ zpracování:
111/2009 Sb., - Zákon o základních registrech
133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel
296/2004 Sb., - Vyhláška, kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel
500/2004 Sb., - Správní řád
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích
561/2004 Sb., - Školský zákon

Vedené osobní údaje:
Jméno, příjmení, datum narození, místo narození, rodné číslo, trvalé bydliště, doručovací adresa, předchozí pobyt, číslo OP, omezení způsobilosti, údaje o opatrovníkovi, oprávněná osoba, podpis.

Účel zpracování: evidence obyvatel
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: osoby ohlašující pobyt na území obce Biskupice
Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Biskupice, Ministerstvo vnitra ČR
Doba uchování: 5 až 50 let (dle druhu dokumentu)

4. Knihovna

Právní základ zpracování:
257/2001 Sb., - Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) 128/2000 Sb., - Zákon o obcích
Vedené osobní údaje:
Jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště.

5. Vedení obecní kroniky

Právní základ zpracování:
132/2006 Sb., - Zákon o kronikách obcí
Vedené osobní údaje:
Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště.

6. Místní poplatky

Právní základ zpracování:
565/1990 Sb., - Zákon o místních poplatcích,
280/2009 Sb., - Daňový řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
182/2006 Sb., - Insolvenční zákon
Vedené osobní údaje:
Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, datová schránka, místo pobytu, průkaz totožnosti, bankovní spojení.

Účel zpracování: správa místních poplatků
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: poplatníci
Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Biskupice
Doba uchování: dle druhu agendy

7. Pronájmy obecních prostor

Právní základ zpracování:
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
89/2012 Sb., - Občanský zákoník,
563/1991 Sb., - Zákon o účetnictví
Vedené osobní údaje:
Jméno, příjmení, titul, datum narození, místo narození, rodné číslo, trvalé bydliště, státní příslušnost, e-mail, telefon, datová schránka, průkaz totožnosti, žádost o nájem, podpis.

Účel zpracování: evidence poplatků za užívání
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: nájemci bytových a nebytových prostor v majetku obce
Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Biskupice
Doba uchování: 10 let

8. Spisová služba

Právní základ zpracování:
499/2004 Sb., - Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
Vedené osobní údaje:
Veškeré osobní údaje.

9. Kácení stromů

Právní základ zpracování:
114/1992 Sb., - Zákon o ochraně přírody a krajiny,
Vyhláška č. 175/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny
Vedené osobní údaje:
Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, datová schránka.

10. Střet zájmů

Právní základ zpracování:
159/2006 Sb., Zákon o střetu zájmů
Vedené osobní údaje:
Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, datová schrán

Účel zpracování: vedení registru oznámení dle § 14 odst. 1 písm. g zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění
Kategorie osobních údajů: adresní, identifikační a majetkové údaje
Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci správce + osoby s jiným vztahem ke správci
Kategorie příjemců údajů: správce, osoby bez vztahu ke správci
Doba uchování: 5 let

11. Účetnictví

Právní základ zpracování:
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
563/1991 Sb., - Zákon o účetnictví,
235/2004 Sb., - Zákon o dani z přidané hodnoty,
250/2000 Sb., - Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
219/2000 Sb., - Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích,
220/2013 Sb., - Vyhláška o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
Vedené osobní údaje:
Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, sídlo podnikání, datová schránka, IČO/ DIČ, bankovní spojení, podpis.

12. Volební systém

Právní základ zpracování
130/2000 Sb., - Zákon o volbách do zastupitelstev krajů,
491/2001 Sb., - Zákon o volbách do zastupitelstev obcí,
247/1995 Sb., - Zákon o volbách do Parlamentu České republiky,
62/2003 Sb., - Zákon o volbách do Evropského parlamentu,

275/2012 Sb., - Zákon o volbě prezidenta republiky,
22/2004 Sb., - Zákon o místním referendu,
1/1993 Sb., - Ústava České republiky,
2/1993 Sb., - Listina základních práv a svobod,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích
Vedené osobní údaje
Jméno, příjmení, datum narození, věk, trvalé bydliště, omezená svéprávnost.

Účel zpracování: stálý seznam voličů:
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: občané obce Biskupice starší 18 let
Kategorie příjemců údajů Obecní úřad Biskupice
Doba uchování: stále - seznam je průběžně aktualizován

Vydávání voličských průkazů:
Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz
Kategorie příjemců údajů: Obec Biskupice
Doba uchování: 5 let

Volební komise:
Účel zpracování: zajištění voleb
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí
Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Biskupice
Doba uchování: 5 let

13. Zaměstnanecká agenda

Právní základ zpracování:
262/2006 Sb., - Zákoník práce,
435/2004 Sb., - Zákon o zaměstnanosti,
251/2005 Sb., - Zákon o inspekci práce,
312/2002 Sb., - Zákon o úřednících územních samosprávných celků,
341/2017 Sb., - Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
222/2010 Sb., - Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě,
586/1992 Sb., - Zákon o daních z příjmů,
187/2006 Sb., - Zákon o nemocenském pojištění,
120/2001 Sb., - Exekuční řád,
182/2006 Sb., - Insolvenční zákon,
582/1991 Sb., - Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
589/1992 Sb., - Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,
155/1995 Sb., - Zákon o důchodovém pojištění,
37/2003 Sb., - Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
592/1992 Sb., - Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích

Vedené osobní údaje:
Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, e-mail, telefon, místo narození, stát narození, státní příslušnost, místo pobytu, zdravotní pojišťovna, bankovní spojení, rodné příjmení, předchozí zaměstnavatel, stav, rodinný příslušník, děti, doklady o vzdělání, doklady o důchodu, osobní spis, platový výměr, výpis z rejstříku trestů, zdravotní prohlídky, invalidita, zdravotní znevýhodnění, potvrzení o pracovní neschopnosti, prohlášení poplatníka k dani z příjmu ze závislé činnosti, podpis, údaje o zdravotním stavu, osobní spis.

Personální a mzdová agenda:
Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, členové volebních komisí
Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Biskupice, OSSZ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky, penzijní fondy, inspektorát bezpečnosti práce, úřad práce
Doba uchování: 3 až 30 let po uzavření spisu (dle druhu dokumentu), mzdové listy uchovává Obecní úřad Biskupice vzhledem k jejich potřebě pro účely důchodového zabezpečení a nemocenského pojištění po dobu 45 let

14. Zákon o obcích

Právní základ zpracování:
128/2000 Sb., - Zákon o obcích
Vedené osobní údaje:
Jméno, příjmení, titul, datum narození, r.č., trvalé bydliště, datová schránka.

15. Ověřování

Právní základ zpracování:
21/2006 Sb., - Zákon o ověřování,
36/2006 Sb., - Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích

Vedené osobní údaje:
Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození, trvalé bydliště, číslo dokladu totožnosti, podpis.

Ověřování podpisů a listin
Účel zpracování: agenda ověřování podpisů a listin
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověření podpisu nebo listiny
Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Biskupice
Doba uchování: 10 let

16. Přidělení čísla popisného, evidenčního

Právní základ zpracování:
183/2006 Sb., - Stavební zákon,
500/2004 Sb., - Správní řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
111/2009 Sb., - Zákon o základních registrech,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích

Vedené osobní údaje:
Jméno, příjmení, trvalé bydliště, datová schránka, doručovací adresa, podpis.

Účel zpracování: označování staveb
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
Kategorie příjemců údajů: správce
Doba uchování: trvale - po dobu existence stavby

17. Významné životní události občanů

Právní základ zpracování:
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel
Vedené osobní údaje:
Jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště.

18. Veřejné zakázky

Právní základ zpracování:
134/2016 Sb., - Zákon o zadávání veřejných zakázek,
89/2012 Sb., - Občanský zákoník,
340/2015 Sb., - Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

Vedené osobní údaje:
Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, e-mail, telefon, datová schránka, insolvence, podpis.

Účel zpracování: realizace zakázky, uzavírání smluv a objednávek
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
Kategorie příjemců údajů: správce
Doba uchování: 10 let

19. Sociální agendy

Právní základ zpracování

128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
89/2012 Sb., - Občanský zákoník,
108/2006 Sb., - Zákon o sociálních službách,
111/2006 Sb., - Zákon o pomoci v hmotné nouzi,
110/2006 Sb., - Zákon o životním a existenčním minimu,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
89/2012 Sb., - Občanský zákoník,
108/2006 Sb., - Zákon o sociálních službách,
111/2006 Sb., - Zákon o pomoci v hmotné nouzi,
110/2006 Sb., - Zákon o životním a existenčním minimu
Vedené osobní údaje:
Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, e-mail, telefon, datová schránka, místo pobytu, průkaz totožnosti, zaměstnavatel, bankovní spojení, podpis.

Přiložené soubory

Nenalezen žádný dokument
Obsah naposledy aktualizován
11
.
12
.
2020

Často kladené otázky a odpovědi

Galerie

Prohlédněte si také

Email icon

Aktuality Vám zašleme na e-mail.

Každý pátek odesíláme souhrn týdne. Takže už vám žádná aktualita, hlášení rozhlasu ani událost neunikne 🙂 .