Životní situace

Pořízení psa

Logo

Budete automaticky přesměrování.

Cílová stránka se nenachází na tomto webu, ale odkazuje na jiný server. Pokud se přesměrování nestane, klikněte na tlačítko níže:

23° C
Klikněte zde pro odkázání

Vyřiďte online

Portál občana

Tento požadavek je možné vyřídit online na Portálu občana.

Vyřízené žádosti

Termíny svozu odpadů

Vše

Online rezervace

Kalendář

Online rezervace a přehled volných termínů nalezne zde.

Základní informace

Zastupitelstvo obce Biskupice vydalo obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů, kterou tento poplatek zavedlo.

Kdo je oprávněn v této věci jednat?

Držitel psa. V případě, že držitelem psa je osoba nesvéprávná, jedná za ni opatrovník, za nezletilou osobu jedná její zákonný zástupce. Držitel psa může k jednání zplnomocnit jinou osobu (viz plná moc).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace?

Přihlášení k poplatku - přihlášená fyzická osoba (týká se i cizinců) / sídlo firmy v Biskupicích, držení psa staršího 3 měsíců  
Úleva / osvobození od poplatku - splnění podmínek pro poskytnutí úlevy / osvobození dle obecně závazné vyhlášky

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace?

Přihlášení k poplatku Nový držitel psa se do 15 dnů přihlásí k místnímu poplatku ze psů. U nově narozených štěňat vzniká poplatková povinnost od 3. měsíce věku psa. Přihlášení provede odevzdáním vyplněné přihlášky. Při elektronickém poslání je nutné přihlášku buď opatřit zaručeným elektronickým podpisem nebo do 5 dnů přihlášku s vlastnoručním podpisem doručit správci poplatku.

Odhlášení od poplatku  Pokud držitel psa již není držitelem psa nebo se přihlásí k trvalému pobytu mimo Zlín, oznámí písemně, případně prokáže, toto občan správci poplatku do 30 dnů.

Úleva / osvobození od poplatku  Občan, který splňuje podmínky obecně závazné vyhlášky pro úlevu / osvobození od poplatku, oznámí a průkazně doloží tuto skutečnost správci poplatku. Elektronické poslání

Je třeba předložit doklady k úlevě nebo osvobození nejpozději do 31.12. příslušného roku, ve kterém nárok vznikl. Zpětně uplatňovat nelze.

Jaká je výše poplatku?

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

  1. Za jednoho psa ..............................................................................100,- Kč,
  2. Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele .......................100,- Kč,
  3. Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ..............................100,- Kč,
  4. Osvobození poplatku ( držitelé osoby nevidomé, ZTP, ZTP/P a další dle platné vyhlášky)
Jak poplatek můžu uhradit?
  • Hotově na Obecním úřadě.
  • Bezhotovostním převodem na účet města s uvedením variabilního symbolu.
Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Přihlášení k poplatku - průkaz totožnosti popř. potvrzení o změně místa trvalého pobytu

Odhlášení od poplatku - průkaz totožnosti nebo potvrzení o změně místa trvalého pobytu, případně jiný prokazující doklad

Úleva / osvobození od poplatku - viz podmínky stanovené obecně závaznou vyhláškou

Přiložené soubory

Nenalezen žádný dokument
Obsah naposledy aktualizován
22
.
4
.
2021

Často kladené otázky a odpovědi

Do kdy je nutno přihlásit psa?

Do 15 dnů od pořízení psa (u narozeného štěněte do 3. měsíců věku psa).

Kolik budu za pejska platit?

Za jednoho psa ..............................................................................100,- Kč, Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele .......................100,- Kč, Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ..............................100,- Kč, Osvobození poplatku ( držitelé osoby nevidomé, ZTP, ZTP/P a další dle platné vyhlášky)

Mohu psa ohlásit elektronicky?

Ano, Výše poplatků musí být e-mailem, telefonicky či osobně odsouhlasena na obecním úřadě u účetní.‍ Na bankovním příkazu musí být ve zprávě pro příjemce uvedeno příjmení a jméno poplatníka a údaj, o jaký poplatek se jedná a ve variabilním symbolu musí být uvedeno číslo domu.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za nesplnění ohlašovací povinnosti může správce poplatku uložit pokutu podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád nebo zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a to i opakovaně. Za nesplnění poplatkové povinnosti v termínu splatnosti je držiteli psa - dlužníkovi vystaven platební výměr.

Aktuality

Nenalezny žádné aktuality

Události

Nenalezeny žádné události

Fotografie

Fotogalerie

Nenalezeny žádné fotogalerie

Podívejte se také na

Email icon

Aktuality Vám zašleme na e-mail.

Každý pátek odesíláme souhrn týdne. Takže už vám žádná aktualita, hlášení rozhlasu ani událost neunikne 🙂 .