Životní situace

Pořízení psa

Logo

Budete automaticky přesměrování.

Cílová stránka se nenachází na tomto webu, ale odkazuje na jiný server. Pokud se přesměrování nestane, klikněte na tlačítko níže:

23° C
Klikněte zde pro odkázání

Vyřiďte online

Portál občana

Tento požadavek je možné vyřídit online na Portálu občana.

Vyřízené žádosti

Termíny svozu odpadů

Vše

Základní informace

Zastupitelstvo obce Biskupice vydalo obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů, kterou tento poplatek zavedlo.

Kdo je oprávněn v této věci jednat?

Držitel psa. V případě, že držitelem psa je osoba nesvéprávná, jedná za ni opatrovník, za nezletilou osobu jedná její zákonný zástupce. Držitel psa může k jednání zplnomocnit jinou osobu (viz plná moc).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace?

Přihlášení k poplatku - přihlášená fyzická osoba (týká se i cizinců) / sídlo firmy v Biskupicích, držení psa staršího 3 měsíců  
Úleva / osvobození od poplatku - splnění podmínek pro poskytnutí úlevy / osvobození dle obecně závazné vyhlášky

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace?

Přihlášení k poplatku Nový držitel psa se do 15 dnů přihlásí k místnímu poplatku ze psů. U nově narozených štěňat vzniká poplatková povinnost od 3. měsíce věku psa. Přihlášení provede odevzdáním vyplněné přihlášky. Při elektronickém poslání je nutné přihlášku buď opatřit zaručeným elektronickým podpisem nebo do 5 dnů přihlášku s vlastnoručním podpisem doručit správci poplatku.

Odhlášení od poplatku  Pokud držitel psa již není držitelem psa nebo se přihlásí k trvalému pobytu mimo Zlín, oznámí písemně, případně prokáže, toto občan správci poplatku do 30 dnů.

Úleva / osvobození od poplatku  Občan, který splňuje podmínky obecně závazné vyhlášky pro úlevu / osvobození od poplatku, oznámí a průkazně doloží tuto skutečnost správci poplatku. Elektronické poslání

Je třeba předložit doklady k úlevě nebo osvobození nejpozději do 31.12. příslušného roku, ve kterém nárok vznikl. Zpětně uplatňovat nelze.

Jaká je výše poplatku?

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

  1. Za jednoho psa ..............................................................................100,- Kč,
  2. Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele .......................100,- Kč,
  3. Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ..............................100,- Kč,
  4. Osvobození poplatku ( držitelé osoby nevidomé, ZTP, ZTP/P a další dle platné vyhlášky)
Jak poplatek můžu uhradit?
  • Hotově na Obecním úřadě.
  • Bezhotovostním převodem na účet města s uvedením variabilního symbolu.
Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Přihlášení k poplatku - průkaz totožnosti popř. potvrzení o změně místa trvalého pobytu

Odhlášení od poplatku - průkaz totožnosti nebo potvrzení o změně místa trvalého pobytu, případně jiný prokazující doklad

Úleva / osvobození od poplatku - viz podmínky stanovené obecně závaznou vyhláškou

Přiložené soubory

Nenalezen žádný dokument
Obsah naposledy aktualizován
22
.
4
.
2021

Často kladené otázky a odpovědi

Do kdy je nutno přihlásit psa?

Do 15 dnů od pořízení psa (u narozeného štěněte do 3. měsíců věku psa).

Kolik budu za pejska platit?

Za jednoho psa ..............................................................................100,- Kč, Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele .......................100,- Kč, Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ..............................100,- Kč, Osvobození poplatku ( držitelé osoby nevidomé, ZTP, ZTP/P a další dle platné vyhlášky)

Mohu psa ohlásit elektronicky?

Ano, Výše poplatků musí být e-mailem, telefonicky či osobně odsouhlasena na obecním úřadě u účetní.‍ Na bankovním příkazu musí být ve zprávě pro příjemce uvedeno příjmení a jméno poplatníka a údaj, o jaký poplatek se jedná a ve variabilním symbolu musí být uvedeno číslo domu.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za nesplnění ohlašovací povinnosti může správce poplatku uložit pokutu podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád nebo zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a to i opakovaně. Za nesplnění poplatkové povinnosti v termínu splatnosti je držiteli psa - dlužníkovi vystaven platební výměr.

Aktuality

Nenalezny žádné aktuality

Události

Nenalezeny žádné události

Fotografie

Fotogalerie

Nenalezeny žádné fotogalerie

Podívejte se také na

Email icon

Aktuality Vám zašleme na e-mail.

Každý pátek odesíláme souhrn týdne. Takže už vám žádná aktualita, hlášení rozhlasu ani událost neunikne 🙂 .