Výpisy

Informace z centrálního registru o střetu zájmů

Logo

Budete automaticky přesměrování.

Cílová stránka se nenachází na tomto webu, ale odkazuje na jiný server. Pokud se přesměrování nestane, klikněte na tlačítko níže:

23° C
Klikněte zde pro odkázání

Vyřiďte online

Portál občana

Tento požadavek je možné vyřídit online na Portálu občana.

Vyřízené žádosti

Termíny svozu odpadů

Vše

Základní informace

Právní úprava do 31. 8. 2017 a po 1.9. 2017.

Řídí se zákonem č. 159/2006 Sb., zákonem o střetu zájmů., ve znění pozdějších předpisů, zejména pak jeho novelou, vyhlášenou jako zákon č. 14/2017 Sb. a vyhláškou č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů.

Obec Zádveřice - Raková od 1. 9. 2017 funguje už pouze jako podpůrný (zapisující) orgán.

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o

 • vykonávaných činnostech,
 • majetku,
 • příjmech a závazcích.

Novelizace

Novelizace přinesla s účinností od 1. 9. 2017 následující změny:

 • vytvoření centrálního registru oznámení v režii Ministerstva spravedlnosti
 • stanovení povinnosti veřejného funkcionáře podat oznámení na začátku funkce
 • úprava systému správního trestání přestupků spáchaných v oblasti střetu zájmů
 • úprava systému správního trestání přestupků spáchaných v oblasti střetu zájmů

Kdo je veřejný funkcionář

Veřejnými funkcionáři Obce Biskupice jsou veřejní funkcionáři tzv. „politici“ (podle § 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů) – starosta a místostarosta.

Centrální registr oznámení (dále jen registr)

Centrální registr oznámení spravuje Ministerstvo spravedlnosti. Registr obsahuje veškerá oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích podaná veřejnými funkcionáři. Registr vede Ministerstvo spravedlnosti v elektronické podobě.

Oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích podávají veřejní funkcionáři elektronicky vyplněním příslušného formuláře na stránkách ministerstva spravedlnosti: http://cro.justice.cz.

Nahlížení do registru

Každý má právo na základě žádosti bezplatně nahlížet do registru.
Na oznámení evidovaná v centrálním registru oznámení má právo nahlížet kdokoliv ze strany veřejnosti. Pro tento účel lze veřejné funkcionáře rozdělit do dvou kategorií:

 • veřejní funkcionáři podle § 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů (tzv. politici) a
 • veřejní funkcionáři podle § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů (tzv. nepolitici).

Na oznámení politiků může veřejnost nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě (internetu) bez dalšího. Na oznámení nepolitiků může veřejnost nahlížet až po předchozí žádosti adresované Ministerstvu spravedlnosti, které tyto žádosti uchovává po dobu pěti let ode dne jejich podání.

Žádost o nahlížení musí obsahovat v případě fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a v případě právnické osoby obchodní firmu nebo název, identifikační číslo osoby a sídlo, a údaje o fyzické osobě, která jedná v zastoupení právnické osoby, a její oprávnění jednat v zastoupení právnické osoby. Žádost musí dále obsahovat jméno, popřípadě jména a příjmení veřejného funkcionáře, nebo funkci veřejného funkcionáře a právnickou osobu nebo její orgán nebo organizační složku, ve které veřejný funkcionář působí. Žádost lze podat:

 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
 • elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny správce registru oznámení, nebo
 • elektronicky prostřednictvím datové schránky

Po ověření žádosti udělí Ministerstvo spravedlnosti žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo, které bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne obdržení žádosti, doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele, prostřednictvím elektronické pošty nebo prostřednictvím datové schránky žadatele. Uživatelské jméno a přístupové heslo do registru oznámení jsou platné po dobu 6 měsíců ode dne jejich prvního použití. Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru oznámení je zakázáno.

Na stránce http://cro.justice.cz lze po přihlášení do registru jako žadatel o nahlížení, na základě přihlašovacích údajů předaných Ministerstvem spravedlnosti, nahlížet na konkrétní veřejné činitele dle podané žádosti.

Kdokoliv ze strany veřejnosti má rovněž možnost se na Ministerstvo spravedlnosti obrátit a sdělit mu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních evidovaných v registru oznámení. Ministerstvo spravedlnosti následně skutečnosti uváděné ve sdělení prošetří a vyhodnotí.

Odkaz - další informace ke střetu zájmů

Přiložené soubory

Nenalezen žádný dokument
Obsah naposledy aktualizován
17
.
2
.
2021

Často kladené otázky a odpovědi

Aktuality

Nenalezny žádné aktuality

Události

Nenalezeny žádné události

Fotografie

Fotogalerie

Nenalezeny žádné fotogalerie

Podívejte se také na

Email icon

Aktuality Vám zašleme na e-mail.

Každý pátek odesíláme souhrn týdne. Takže už vám žádná aktualita, hlášení rozhlasu ani událost neunikne 🙂 .