Žádosti a zřízení

Žádosti o poskytnutí informace

Logo

Budete automaticky přesměrování.

Cílová stránka se nenachází na tomto webu, ale odkazuje na jiný server. Pokud se přesměrování nestane, klikněte na tlačítko níže:

23° C
Klikněte zde pro odkázání

Vyřiďte online

Portál občana

Tento požadavek je možné vyřídit online na Portálu občana.

Vyřízené žádosti

Termíny svozu odpadů

Vše

Základní informace

Dle tohoto zákona Obecní úřad Biskupice (dále jen „OÚ“) jako povinný subjekt má za povinnost poskytovat veřejnosti informace, které se vztahují k její působnosti. Žadatel (každá fyzická nebo právnická osoba) může OÚ požádat o informaci ústně nebo písemně.

Obsah žádosti

Obsah žádosti (včetně žádostí podaných elektronickou poštou přes elektronickou podatelnu) zpracovatel posoudí a vyřídí následovně:

 1. Je-li žádost podána písemně, podatelna ověří, zda žádost obsahuje předepsané náležitosti a zaznamená ji do podacího deníku. Neobsahuje-li žádost všechny uvedené údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona a obecní úřad žádost odloží.
 2. Je-li žádost podána ústně (osobně na OÚ nebo telefonicky), poskytuje OÚ žadateli informaci neodkladně, pokud ji má k dispozici, také zpravidla ústně, případně na základě posouzení rozsahu požadované informace sdělí, že tato informace musí být vypracována v písemné podobě, předloží žadateli k vyplnění formulář žádosti a podá nezbytné informace o průběhu vyřizování žádosti. Záznam o ústní žádosti o informaci se pořizuje pouze v případě, že žádost není kladně vyřízena, tj. není poskytnuta informace nebo považuje-li žadatel informaci za nepostačující.
 3. V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je žádost formulována příliš obecně, vyzve odpovědný pracovník žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, předloží odpovědný pracovník starostovi obce rozhodnutí o nevyhovění žádosti.
 4. V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti OÚ, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí žadateli do 7 dnů ode dne doručení žádosti.
 5. V případě, že existuje zákonem stanovený důvod pro neposkytnutí informace, vydá rozhodnutí o nevyhovění žádosti a toto rozhodnutí zašle žadateli.
  Nelze poskytnout informaci, která má povahu:

  – Názoru, budoucího rozhodnutí, nově vytvářené informace v souladu s § 2 odst. 4 zákona o informacích,

  – Utajované skutečnosti v souladu s § 7 zákona o informacích,

  – Obchodního tajemství ve smyslu § 9 zákona o informacích,

  – Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, podle § 10 zákona o informacích,

  – Předmětu ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským ve smyslu § 11zákona o informacích,

  – Osobního údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 6. V ostatních případech poskytne požadovanou informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění, a to včetně možnosti nahlédnutí do spisu a pořízení kopie, pořízení záznamu na paměťových médiích.
 7. Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, sdělí OÚ žadateli do 7 dnů údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.
 8. Lhůta pro poskytnutí informace může být OÚ prodloužena ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti, konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti.

  Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
 9. OÚ je v souvislosti s poskytováním informací oprávněn žádat úhradu ve výši nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. OÚ může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

  V případě, že bude OÚ za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena.

  Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, OÚ žádost odloží.
 10. Žádost je též možné podávat elektronickou poštou. Podacím místem je v tomto případě pouze podatelna (adresa podatelny je podatelna@biskupiceuluehacovic.cz). Takto podaná žádost se vytiskne a zaznamená do centrální evidence.
 11. Pokud OÚ žádosti nevyhoví, byť jen zčásti, vydá ve lhůtě 15 dnů rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.  Rozhodnutí musí obsahovat číslo jednací a datum vydání, označení žadatele, vlastní rozhodnutí s uvedením s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodováno, odůvodnění rozhodnutí o omezení práva na informace, poučení o odvolání.
 12. Proti rozhodnutí OÚ o odmítnutí žádosti lze podat odvolání dle § 16 zákona, podává se písemně doručenkou na adresu OÚ, rozhoduje o něm zastupitelstvo obce (jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce) nebo krajský úřad (jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti).
 13. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel dle § 16a zákona, rozhoduje o ní zastupitelstvo obce.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Obce Biskupice je bezplatné.  Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací (nad 30 min), např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.  Sazebník úhrad za poskytování informací dosud obec nevydala.

 • Práce spojená s vyhledáním a zpřístupněním informace - zdarma

Formuláře

Formulář naleznete níže v příloze, ale žádost lze též formulovat volně s uvedením následujících údajů:

Identifikace žadatele:
 • U fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště
 • U právnické osoby: název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla).
 • Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • Charakteristika požadované informace
 • Způsob poskytnutí informace (písemně, na paměťovém médiu, e-mailem, k osobnímu vyzvednutí) musí z ní být zřejmé, že je určena OÚ Biskupice
 • Podpis žadatele.

Postup při podávání a vyřizování žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“, který upravuje práva tohoto přístupu a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány

Obsah naposledy aktualizován
28
.
4
.
2021

Často kladené otázky a odpovědi

Aktuality

Nenalezny žádné aktuality

Události

Nenalezeny žádné události

Fotografie

Fotogalerie

Nenalezeny žádné fotogalerie

Podívejte se také na

Email icon

Aktuality Vám zašleme na e-mail.

Každý pátek odesíláme souhrn týdne. Takže už vám žádná aktualita, hlášení rozhlasu ani událost neunikne 🙂 .